top of page

Üdvözöljük a
Dr. Kresz Mária Alapítvány
Fazekas Központ honlapján

Alapítványunkat Dr. Kresz Mária elképzelése alapján a Kárpát-medence hagyományos kultúrájának, a fazekasművészetnek dokumentálására, népszerűsítésére, hagyományainak ápolására és ismeretterjesztésre alakítottuk meg a néprajz és hozzá szorosan kapcsolódó tudományágak területére.

KreszM_Logo_RGB_ikon_zold_3x.png
Az Alapítványról

1991 decemberében azzal a szándékkal jött létre a dr. Kresz Mária Alapítvány, hogy névadójának életműve, végakarata valóra válhasson.

Dr. Kresz Mária, a világhírű néprajzkutató, a magyar népi kerámia kitűnő ismerője, a néprajztudomány kandidátusa, eredményekben rendkívül gazdag élet után, 1989-ben hunyt el. Életműve egy ponton azonban torzó maradt: nem valósíthatta meg azt a "műhelyt", amelyben a magyar fazekasság elméleti és gyakorlati tudása végre szembesülhetett volna oly módon, hogy a két terület ismerői megosszák egymással ismereteiket, segítve ezzel egymás munkáját. A műhelyben testközelbe kerülhettek volna az érdeklődők (laikus, mester és kutató) a műtárgyakkal. A népi kerámiával foglalkozó szakemberek legnagyobb hányada ugyanis csak nagy vonalakban ismeri a mesterség gyakorlati fogásait, a fazekasok viszont megfelelő szakkönyvek és látogatható szakgyűjtemények híján nehezen jutnak hozzá a szükséges információkhoz. Ennek az áldatlan állapotnak a megszűntetését jelentette volna dr Kresz Mária elképzelése, amely szerint a Néprajzi Múzeum hatalmas kerámiagyűjteménye mellett egy kis fazekasműhelyt hozott volna létre s ott minden fazekasnak módja lett volna kísérletezgetni, a szakemberek pedig jobban megismerhették volna a mesterség fogásait, az egyes tárgyak készítési módját.

 

A Fazekas Központ létrehozásával tulajdonképpen ezt az elképzelést gondoltuk tovább a lehetőségek keretein belül. A Fazekas Központ a Kárpát-medence és ezen belül főleg a magyar nyelvterület rendkívül gazdag fazekas hagyományainak jobb megismeréséhez nyújt segítséget dokumentálás, megőrzés és szakszerű feldolgozás-továbbadás révén. Ezt a tevékenységet ma Magyarországon egyetlen intézmény sem vállalja fel maradéktalanul: Alapítványunknál a néprajzi (történeti, régészeti, technikai, ipartörténeti stb.) szakanyagban való kutatás és a gyakorlati megvalósítás együtt, egy helyszínen kap helyet és valósulhat meg. A Fazekas Központban a gyakorlati tevékenység 1992 tavaszán indult meg. Kezdettől fogva rendszeresen fogadunk iskolai és óvodai csoportokat mesterség bemutatóra, tematikus foglalkozásra. Nyaranként táborok színhelyéül szolgál a Fazekas Központ. 

A Fazekas Központ hivatalos megnyitója 1992. szeptember 5-én volt, azóta folyamatosan bővülő látogatólétszámmal működünk. Rendezvényeink, kézműves programjaink, államilag elismert OKJ-s fazekas képzésünk, akkreditált pedagógus továbbképzésünk, tanóra kiegészítő foglalkozásaink évek óta vonzza az érdeklődőket.

Névadónk

Néprajzkutató, muzeológus, a történettudományok (néprajz) kandidátusa (1978). Legfőbb kutatási területének a népi kerámia, a népviseletek, a népművészet és a gyermekélet számított. Kresz Mária, vagy ahogy a hozzá közel állók szólították: Panni (vagy életkortól függően Panni néni) egyike volt a magyar néprajztudomány európai léptékű kutatóinak, akinek "európaisága" szinte már a családi hátterében fogant, hiszen az eredetileg németajkú család csak három generációval korábban települt le Magyarországon. Nagyapja, dr. Kresz Géza orvos az országos mentőszolgálat alapítójaként vált ismertté, apja, Kresz Géza pedig hegedűművészként. Mivel szüleit, apját és anyját (Norah Drewett angol zongoraművésznőt) a hivatása éppen Berlinbe szólította, Kresz Mária is itt született. Iskoláit Bécsben és Torontóban végezte, ennek következtében anyanyelvi szinten beszélt németül, angolul és magyarul. Tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, ahol történelmet, régészetet és néprajzot hallgatott. Az utóbbit olyan professzoroktól, mint Györffy István vagy Viski Károly. A kalotaszegi Nyárszón kezdett gyűjteni az 1940-es években, és bár később más tudományterületek felé fordult, a gyermekélettel, a belenevelődéssel kapcsolatos kutatása, a szociális érzékenység élete végéig meghatározó maradt. (Nyárszói gyűjtéseinek egy részét az 1970-es években Chicagoban jelentették meg angol nyelven egy hagyományos neveléssel foglalkozó kötetben, amelyben Kresz Mária egymaga képviselte az európai kutatókat.)

1943-ban került a Néprajzi Múzeumba, ahol 46 éven keresztül, 1989-ben bekövetkező haláláig dolgozott, még nyugdíjba vonulása - 1981 - után is, tudományos főmunkatársként. Kezdetben a népviseletek iránt érdeklődött, ennek eredményeként jelent meg első, komoly szakmai feltűnést jelentő könyve, a Magyar parasztviselet (1820-1867), magyar és német nyelven, a 19. század első feléből származó metszetekkel. Természetesen később sem szakadt el a népviselet témájától, hiszen a palóc ködmönökről (1976), a bőrmunkákról vagy a népi szűcsmunkáról írt értekezései és könyvei (1979) mindmáig a téma legforgatottabb összefoglalásai, de kutatásai más irányt vettek. 1989-ben ugyan még egyszer visszatérhetett ehhez a szakterülethez, amikor több hónapot töltött Kanadában, ahol a torontói National Museum of Canada vezetőinek meghívására az erdélyi néprajzkutató Szentimrey Judittal közösen módja nyílt az intézmény komoly értéket képviselő moldvai viseletanyagának áttekintésére és feldolgozására.

Az 1940-es évek második felében a Néprajzi Múzeum Kerámia Gyűjteményének vezetésével bízták meg, és ez a tény alapvetően befolyásolta további pályáját. Ettől kezdve a magyar népművészet történeti rétegei, kialakulása mellett egyre inkább a fazekasság kérdései kezdték izgatni, és a gyűjtemény rendszerezése és feldolgozása közben a fáradhatatlan gyűjtésre és az írásra is maradt ideje. Az 1960-ban megjelent Fazekas, korsós, tálas c. cikke újszerű kérdésfelvetésével, a technológia fokozott fókuszba emelése révén szemléletváltást eredményezett a népi kerámia kutatásában, miként az Igaz Máriával együtt írt, 1965-ös, A népi cserépedények szakterminológiája c. munkája a muzeológiában. Számtalan nagy jelentőségű kiállítása eredményeit is beleírta az 1978-ban megvédett, A magyarországi fazekasság c. kandidátusi értekezésébe, amelynek csupán a gyűjtés történetét összefoglaló fejezete került kiadásra a Néprajzi Értesítő 1979-ben megjelent számában, amely az addigi műveinek könyvészetét is tartalmazza, a teljes munka megjelentetésével azonban a szakma mindmáig adós maradt.

A megjelent szakcikkek és szakkönyvek mellett Kresz Mária muzeológiai munkája is egyértelműen korszakos, egészen kiemelkedő volt, hiszen a számtalan népművészeti és fazekas kiállítás mellett a Néprajzi Múzeum kerámia gyűjteményének későbbi rendjét, a műtárgyak tárolási módját is ő alakította ki, s közben fáradhatatlanul gyűjtött. Az 1980-as évekre mintegy megháromszorozódott a második világháború előtt itt őrzött tárgyak száma, s a közel 20 ezer fazekasmunka mintegy kétharmada az ő munkásságának eredményeként került be a múzeumi gyűjteménybe. Pótolhatatlan lenne az a sok ezer helyszíni fényképfelvétele is, amelyet a Néprajzi Múzeum fotógyűjteménye őriz. Nyugdíjba vonulásakor kapta meg a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1985-ben pedig sokoldalú, eredményekben gazdag tudományos tevékenységéért a Magyar Néprajzi Társaság a Györffy István emlékéremmel tüntette ki.

Kresz Mária ugyanakkor nem csupán tudósként, kutatóként, hanem a népművészeti és népi iparművészeti mozgalom fáradhatatlan szervezőjeként is ismert volt. Könnyen és jól írt, ezt számtalan szakcikke mellett az ismeretterjesztés terén végzett munkássága is bizonyítja. Úgy vélte, hogy nem elég a múlt emlékeit összegyűjteni és megőrizni, ennek csak akkor van értelme, ha ezzel közvetlen célokat is szolgál. Az 1950-es évek elején egyik legfőbb szervezője volt a Háziipari Szövetkezetnek, amely az akkor még dolgozó kézműves mesterek felkutatásával és támogatásával vívott ki magának kétségtelen rangot, és ebben Kresz Máriának rendkívül hangsúlyos szerepe volt. Nem véletlenül nevezték őt a Fazekasok Nagyasszonyának. A Népművészet Mestere cím létrehozásában is aktívan közreműködött. Ebből a szemléletből fakadóan szívesen írt gyermekeknek szóló, mondókákat közreadó könyveket (Találós kérdések könyve; Húzzad, húzzad magadat; Butella Bálint és Pörső Örzse lakodalma). Mindvégig izgatta a népművészet motívumkincse, ennek eredményeképpen állította össze a Virág és népművészet c. kis könyvét, amely 1976-ban jelent meg. Életének utolsó befejezett és kiadott munkája a szüleinek életpályáját felvázoló, családi indíttatású, angol nyelvű könyv Kresz Gézáról és Norah Drewettről. Életművének mintegy lezárásaként jelent meg már halála után a fazekasságról írt fejezet a Magyar Néprajz könyvsorozat harmadik kötetében, a Kézművesség-kötetben, illetve A magyar fazekasművészet című könyve, a Kárpát-medence fazekasságának egyik legalapvetőbb összefoglalása.

Legfontosabb művei: Magyar parasztviselet (1813-1867), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1956; Fazekas, korsós, tálas, Ethnographia 1960:297-374; (Igaz Máriával együtt) A népi cserépedények szakterminológiája, Néprajzi Értesítő, 1965:87-132; Népi szűcsmunka, Budapest, Corvina Kiadó, 1979; A csákvári fazekasság, A Fejér megyei Múzeumegyesület kiadványai 1., Székesfehérvár, 1987; Agyagművesség, in: Magyar Néprajz 3. Kézművesség, Budapest, Akadémiai Kiadó1991; Magyar fazekasművészet, Budapest, Corvina-Forum, 1991

Munkatársaink, oktatóink

Munkatársak

Csupor Bernát Aba - operatív vezető

Csuporné Angyal Zsuzsa - szakmai tanácsadó, alapító

Rónai Ferencné, Ági - műhelyvezető, oktató

Lázárné Gyarmati Erika - szakmai vezető, oktató

Göbbös Gabriella -programszervezés, social media


Oktatók

Népi kézműves  szakképesítő tanfolyam

Gyakorlat

Csuporné Angyal Zsuzsa - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Rónai Ferencné, Ági - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Szabóné Farkas Judit - fazekas oktató, Népművészet Ifjú Mestere

Lázárné Gyarmati Erika - fazekas oktató, oktatásszervező


Szakmaelmélet

Benedek Krisztina - néprajz

Majsai Orsolya - fazekas néprajz

Hadikfalvi Andrea - rajztanár, fazekas szakoktató (szakrajz)

Henszelmann Imre - szilikát vegyészmérnök (anyagismeret)

Danyádi Ferenc - munkavédelmi -és tűzvédelmi szakértő

Mátyás Diána - rajz, szakrajz

Szakmapedagógiai -és módszertani bemutatók:

Csuporné Angyal Zsuzsa - fazekas oktató, fazekas népi iparművész (gyártásismeret)

Hadikfalvi Andrea - fazekas oktató

Rónai Ági - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Szabóné Farkas Judit - fazekas oktató, Népművészet Ifjú Mestere

Valamint: 
Albert Attila, Balogh Ramóna, Berta István, Kabai Erzsébet, Kováts Lajos és még sokan mások…

Népi játszóházvezetői tanfolyam (OKM 3-346/2009) 

Csíki Lóránt - fajátékok, szövés

Csuporné Angyal Zsuzsa - agyagozás, adventi koszorú, gyertya, mézeskalács, tojásfestés, népi táplálkozás

Benedek Krisztina - néprajz

Diviki Nagyné Sajtos Szilvia - nemez, bőr

Király Györgyi - népi játékok

Lázárné Gyarmati Erika - gyöngyfűzés, gyöngyszövés

Laukóné Solawa Éva - kosárfonás, gyékény, rongybaba, fonások, csuhé, szalma

Navratil Andrea - népi játékok, néprajz

Sári Adél - szövés, fonás

Szenczi Jánosné - szövés, fonás, rongybaba készítés

Munkatársaink, oktatóink

Munkatársak

Csupor Bernát Aba - operatív vezető

Csuporné Angyal Zsuzsa - szakmai tanácsadó, alapító

Rónai Ferencné, Ági - műhelyvezető, oktató

Lázárné Gyarmati Erika - szakmai vezető, oktató

Göbbös Gabriella -programszervezés, social media


Oktatók

Népi kézműves  szakképesítő tanfolyam

Gyakorlat

Csuporné Angyal Zsuzsa - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Rónai Ferencné, Ági - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Szabóné Farkas Judit - fazekas oktató, Népművészet Ifjú Mestere

Lázárné Gyarmati Erika - fazekas oktató, oktatásszervező


Szakmaelmélet

Benedek Krisztina - néprajz

Majsai Orsolya - fazekas néprajz

Hadikfalvi Andrea - rajztanár, fazekas szakoktató (szakrajz)

Henszelmann Imre - szilikát vegyészmérnök (anyagismeret)

Danyádi Ferenc - munkavédelmi -és tűzvédelmi szakértő

Mátyás Diána - rajz, szakrajz

Szakmapedagógiai -és módszertani bemutatók:

Csuporné Angyal Zsuzsa - fazekas oktató, fazekas népi iparművész (gyártásismeret)

Hadikfalvi Andrea - fazekas oktató

Rónai Ági - fazekas oktató, fazekas népi iparművész

Szabóné Farkas Judit - fazekas oktató, Népművészet Ifjú Mestere

Valamint: 
Albert Attila, Balogh Ramóna, Berta István, Kabai Erzsébet, Kováts Lajos és még sokan mások…

Népi játszóházvezetői tanfolyam (OKM 3-346/2009) 

Csíki Lóránt - fajátékok, szövés

Csuporné Angyal Zsuzsa - agyagozás, adventi koszorú, gyertya, mézeskalács, tojásfestés, népi táplálkozás

Benedek Krisztina - néprajz

Diviki Nagyné Sajtos Szilvia - nemez, bőr

Király Györgyi - népi játékok

Lázárné Gyarmati Erika - gyöngyfűzés, gyöngyszövés

Laukóné Solawa Éva - kosárfonás, gyékény, rongybaba, fonások, csuhé, szalma

Navratil Andrea - népi játékok, néprajz

Sári Adél - szövés, fonás

Szenczi Jánosné - szövés, fonás, rongybaba készítés

Támogatóink

Keklogo.jpg
NESZ logo zolden kicsi.jpg
hagyomanyok_haza.jpg
bottom of page